FACTORIES FOR LEASE IN SONG THAN 2 INDUSTRIAL PARK, BINH DUONG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2, BÌNH DƯƠNG – LH 090 806 9399
1. Tổng quan về khu công nghiệp Sóng Thần 2:

– Vị trí địa lý: cách Sân bay Tân Sơn Nhất: 12 km; Cảng ICD Sóng Thần 1km; Tân Cảng: 9,5 km; Cảng Sài Gòn: 14 km; TP. Hồ Chí Minh: 15 km;
– Tổng vốn đầu tư: 423,28 tỷ đồng
– Diện tích đất công nghiệp cho thuê: 217,59 ha
– Hạ tầng kỹ thuật: hoàn chỉnh
– Nhà máy xử lý nước thải tập trung: công suất 4.000 m3/ngày
– Năm đi vào hoạt động: 1996

2. Ngành nghề thu hút đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 2:

– Dệt, may mặc, giày dép;
– Điện tử, điện gia dụng;
– Mây, tre, đồ gỗ, mỹ nghệ;
– Gia công, chế tạo cơ khí;
– Vật liệu xây dựng;
– Chế biến lương thực, thực phẩm;
– Thủy tinh, gốm sứ;

3. Thông tin nhà xưởng cho thuê tại KCN Sóng Thần 2:
Nhà xưởng cho thuê tại Sóng Thần 2, còn mới, có diện tích đa dạng 2000, 4000, 7000, 8000 m2.
Giá thuê: 3.2 $/m2 – 4.5$/m2 (tương đương 74 400 VND- 104 625 VND) tùy vào diện tích và vị trí của nhà xưởng
4. Nhà xưởng có thể đi vào hoạt động ngay
5. Thời hạn thuê: 3-5 năm hoặc hơn tùy vào yêu cầu của khách hàng

Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ 090 806 9399 để được tư vấn thêm về ngành nghề đăng kí đầu tư tại Bình Dương, nhà xưởng cho thuê tại Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
———————–
FACTORIES FOR LEASE IN SONG THAN 2 INDUSTRIAL PARK, BINH DUONG
1. Overview of Song Than 2 industrial park:

– Geographical location: 12 km from Tan Son Nhat Airport; Song Than ICD Port 1km; New Port: 9.5 km; Saigon Port: 14 km; City Ho Chi Minh: 15 km;
– Total investment capital: VND 423.28 billion
– Area of ​​industrial land for lease: 217.59 ha
– Technical infrastructure: complete
– Centralized wastewater treatment plant: capacity of 4,000 m3 / day
– Year of operation: 1996

2. Industry to attract investment in Song Than 2 industrial park:

– Textile, garment and footwear;
– Electronics and electrical appliances;
– Rattan, bamboo, furniture, fine arts;
– Processing and manufacturing mechanical products;
– Building materials;
– Processing food and foodstuffs;
– Glass and ceramics;

3. Information of factory for lease in Song Than 2 Industrial Park:
Factory for lease in Song Than 2, still new, has a diverse area of ​​2000 m2, 4000 m2, 7000 m2, 8000 m2.
Rental price: $ 3.2 / m2 – $ 4.5 / m2 (equivalent to 74 400 VND- 104 625 VND) depending on the size and location of the factory
4. The factory can be put into operation immediately
5. Lease term: 3-5 years or more depending on customer requirements

For more information, please contact 090 806 9399 for further advice about the investment registration in Binh Duong, factory for lease in Song Than 2, Di An, Binh Duong


———————-
Google translate
在BINH DUONG的2工业园区的租赁工厂
1.宋比2工业园概况:

– 地理位置:距新山一机场12公里;宋比ICD港1km;新港:9.5公里;西贡港口:14公里; TP。胡志明市:15公里;
– 总投资资本:4232.8亿越南盾
– 工业用地出租面积:217.59公顷
– 工业园区性质:
– 技术基础设施:完整
– 集中式污水处理厂:容量为4,000立方米/天
– 运营年份:1996年

2.工业吸引宋2工业园投资:

– 纺织,服装和鞋类;
– 电子和电器;
– 藤,竹,家具,美术;
– 加工和制造机械产品;
– 建筑材料;
– 加工食品和食品;
– 玻璃和陶瓷;

3. Song Than 2工业园区工厂出租信息:
工厂出租Song Than 2,仍然是新的,拥有2000,4000,7000,8000平方米的多样化面积。
租金:3.2美元/平方米 – 4.5美元/平方米,具体取决于工厂的大小和位置
4.工厂可立即投入运行
5.租期:3 – 5年或更长时间,视客户要求而定
欲了解更多信息,请联系090 806 9399获取有关平阳投资注册行业的更多建议,工厂出租在Song Than 2,Di An,Binh Duong