Nhà xưởng cho thuê tại KCN Rạch Bắp, Bình Dương

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Rạch Bắp, Bình Dương

Cập nhật: 12.2021

Diện tích đất: ~ 2ha

Diện tích nhà xưởng:

Gồm 4 nhà xưởng cho thuê mỗi nhà xưởng diện tích 2880 m2(40mx72m), mỗi nhà xưởng đều có văn phòng riêng 694.92 m2, 2 tầng

Giá thuê: nhà xưởng 3.5$/m2, văn phòng 4$/m2

Nhà xưởng còn rất mới, có trang bị hệ thống PCCC tự động

Đặt cọc 6 tháng, thanh toán tiền thuê hàng quý, ưu tiên khách thuê hết hoặc thuê 1 nửa

Thông tin chi tiết về nhà xưởng cho thuê tại KCN Rạch Bắp, quý khách vui lòng liên hệ (+84) 90806.9399

Factory for lease in Rach Bap Industrial Park, An Tay, Ben Cat, Binh Duong

Update: 12.2021

Land area: ~ 2ha

Factory area:

Including 4 factories for lease, each factory has an area of ​​2880 m2 (40mx72m), each factory has its own office 694.92 m2, 2 levels

Rental price: factory $ 3.5 / m2, office $ 4 / m2

The factory is still very new, equipped with an automatic fire protection system

6 months deposit, quarterly rent payment, priority is given to full or half lease tenants

For more information about the factory for rent in Rach Bap Industrial Park, An Tay, Ben Cat, Binh Duong, please contact (+84) 90806.9399

Xem thêm tại:

https://vnpropertyconsulting.com/nha-xuong-cho-thue-tai-kcn-rach-bap-binh-duong-p202.html

平阳省本吉安泰 Rach Bap 工业园厂房出租
更新:12.2021
土地面积:~2ha
厂区:
包括4个厂房出租,每个厂房面积2880 m2(40mx72m),每个厂房都有自己的办公室694.92 m2,2层
租金:厂房$3.5/m2,办公室$4/m2
工厂还是很新的,配备了自动消防系统
6个月押金,按季付房租,优先考虑全租或半租租户
有关在平阳省本吉安泰安泰 Rach Bap 工业园出租工厂的更多信息,请联系 (+84) 90806.9399