Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai

Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai

Khoảng cách đến TP. Hồ Chí Minh 43km, cách Cảng Cát Lái 37 km
Diện tích nhà xưởng: 2324 m2, nằm trong khu vực chung gồm nhiều nhà xưởng.
Ngày bàn giao: có thể bàn giao ngay
Điện: 250KVA
Giá thuê: 3,6$/m2
Ưu đãi thuế: Miễn thuế Thu nhập Doanh Nghiệp cho 2 năm đầu tiên, 4 năm sau mỗi năm giảm 50%. Đối với ngành công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi thuế 10% trong vòng 15 năm.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ 090 806 9399
******
Factory for rent in Tam Phuoc Industrial Park, Dong Nai

Distance to TP. Ho Chi Minh 43 km, 37 km from Cat Lai Port
Factory area: 2324 m2, located in a common area with many factories.
Handover date: can be delivered immediately
Electricity: 250KVA
Rent: $ 3.6 / m2
Tax incentives: Exemption of Corporate Income Tax for the first 2 years, 4 years after each year, 50% reduction. For high-tech industry, enjoy 10% tax incentives within 15 years.
Please contact 090 806 9399
******
工厂出租在同奈省Tam Phuoc工业园区

与TP的距离。 距离胡志明市43公里,距离Cat Lai Port港口37公里
工厂面积:2324平方米,位于一个拥有众多工厂的公共区域。
交接日期:可立即交付
电:250KVA
租金:3.6美元/平方米
税收优惠:前2年免税企业所得税,每年4年后减免50%。 对于高科技产业,15年内享受10%的税收优惠。
请联系090 806 9399

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s