Giới thiệu về dịch vụ tìm nhà xưởng, nhà kho tại Việt Nam

Giới thiệu về NSO:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và đầu tư một cửa quốc gia (NSO)

Chúng tôi là nhà tư vấn bất động sản công nghiệp cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là người tìm kiếm và giúp bạn những lô đất, nhà xưởng, nhà kho bán hoặc cho thuê tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An và cả Việt Nam mà chúng tôi còn là một nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp bạn chọn lọc những lô đất, nhà xưởng, nhà kho có đầy đủ thủ tục và pháp lý, điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí cho việc tìm kiếm, thực hiện thủ tục mua lại nhà kho, nhà xưởng hoặc thuê lại đất sản xuất công nghiệp, thuê lại nhà kho, nhà xưởng xây sẵn.

Chúng tôi có mối quan hệ tốt với các khu công nghiệp và có bộ phận hỗ trợ pháp lý luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư để giải quyết các vấn đề thủ tục, giúp bạn có nhiều thời gian tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms. Hien Do (Helen)

Tel: (+84) 90806 9399

Email: hien.dt@nso.com.vn

NSO Name card

National One-Stop Services and Investment Organization (NSO)

We are specializing in industrial property advisory for investors in Vietnam. Our goal is not only to find and help you with land, factories, warehouses for sale or lease in Binh Duong, Binh Phuoc, Dong Nai, Long An and whole Vietnam but we also help you to select lots of land, factories, warehouses with good location, full requirement legal documents, which will help you save a lot of time and cost for searching and carrying out acquisition procedures or sub-lease of industrial production land, sub-lease of ready-built warehouses and factories.

We have a good relationship with industrial parks and ready build factory developer as well as having legal support department  and will always accompany with investors to solve procedural, legal issues, giving you plenty of time to focus on production and expandsion business plan.

For further information, please contact us:

Ms. Hien Do (Helen)

Tel: (+84) 90806 9399

Email: hien.dt@nso.com.vn

Google translate:

关于国家统计局:
国家一站式投资和服务股份公司(NSO)
我们是越南投资者的工业产权顾问。我们的目标不仅是找到并帮助您在Binh Duong,Binh Phuoc,Dong Nai,Long An甚至越南出售或出租土地,工厂,仓库,我们也专业的房地产顾问。我们将帮助您选择大量的土地,工厂,仓库,完整的程序和法律,这将帮助您节省大量的时间和成本,以搜索和执行采购程序。工业生产用地的仓库,工厂或分租,现成的仓库和车间的分租。
我们与工业园区建立了良好的合作关系,并设有法律支持部门,随时陪伴投资者解决程序问题,让您有足够的时间专注于房地产活动。出口您的业务。
欲了解更多信息,请联系:
请Hien Do(海伦)
电话:(+ 84)90806 9399
电子邮件:hien.dt@nso.com.vn